Jardí Botànic de Sóller

 

Què s'ha de fer quan hi ha problemes

 

 
 
 
Efecte observat durant
Causa probable
Solució
el procés
 
 
 
 
 
La temperatura no puja,
La calor es perd perquè
Posar-hi més material.
si bé hi ha prou
hi ha poc material.
 
humitat i hem mesclat
 
 
bé els ingredients.
 
 
 
 
 
 
La temperatura no puja.
Hi ha massa humitat.
Afegir-hi matèria seca.
Fa olor de podrit o
 
 
d'amoníac.
 
 
 
 
 
 
La temperatura baixa
El material s'ha assecat,
Regar-lo de forma
de cop.
per l'efecte del vent o
homogènia.
 
de les altes temperatures.
 
 
 
 
 
El munt de compost
Hi manca aire o bé hi ha un
Orejar el munt, voltejar-lo
fa olor d'ous podrits.
 
excés d'humitat.
 
perquè s’oxigeni.
 
 
 
 
El munt és humit i fa
Hi manca nitrogen.
Afegir-hi ingredients que
bona olor, però no acaba
 
tinguin nitrogen: gespa
d'agafar temperatura.
 
fresca, restes de verdura
 
 
o fems d'herbívors.
 
 
 
 
Hi ha un excés de mosques.
Una part del munt
Remenar tot el munt o bé
 
no té prou aire o la
posar una capa de material
 
darrera capa no és
sec damunt de tot.
 
de material sec.
 
 
 
 
 
Hi ha formigues.
El munt és massa sec.
Regar-lo homogèniament.
 
 
Mesclar-hi matèria aquosa:
 
 
gespa, restes de verdura...
 
 
 

                                           

                                                              Tornar a COM FER COMPOST