Categories dels Membres Col·laboradors i els seus drets.

Patrocinador d’un projecte

Quota anual a partir de 6.000 €. Per a un titular i cinc acompanyats.

DRETS:

  • Tots els propis de l’Empresa Benefactora i a més
  • Rebre una targeta acreditativa de Patrocinador de Projectes.
  • Figurar com a patrocinador del projecte en qüestió, a nivell mediàtic.
  • Figurar com a patrocinador a les publicacions científiques, o de qualsevol altre tipus, que es derivin del projecte d’investigació o d’execució.

Categories dels membres col.laboradors

Membre Col.laborador de número, Membre Voluntari, Membre Protector, Membre d’Honor, Empresa Benefactora, Patrocinador d’un projecte